ครั้งที่21

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งที่ 21 วันที่ 4-5 เม.ย. 2565 (ศูนย์วิทยาศาสตร์การเรียนรู้นราธิวาส) จำนวน 92 คน