สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สถิติผู้เข้าร่วมกิจกรรม


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามจังหวัด

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามอำเภอ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามพื้นที่

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามระดับความต้องการนำความรู้ไปใช้งาน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแยกตามการนำความรู้ไปใช้