รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการคนกินแดดชายแดนใต้
Solar Man in Southernmost Border

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

       การใช้โซลาร์เซลล์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าระดับครัวเรือนเพื่อพึ่งตนเอง รับมือภัยพิบัติและลดความเหลื่อมล้ำ โดยเน้นการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีการเพิ่มศักยภาพให้ชุมชนเพื่อการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์จริงเชิงประจักษ์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้โดยต่อยอดจากโครงการคนบันดาลไฟ   โดยผู้อบรมโซลาร์เซลล์จะกลายเป็นหนังสือที่มีชีวิตในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อให้ผู้ที่สนใจ สร้างความตระหนักในการผลิตพลังงานใช้เองได้ส่วนหนึ่งในระดับครัวเรือน ระดับองค์กร หน่วยงาน นำไปสู่การผลิตไฟฟ้าเสริมเพื่อการประกอบอาชีพ สร้างความมั่นคงให้เกิดในระดับชุมชนร่วมกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้ รู้เท่าทันพลังงาน จนเกิดเป็นเครือข่ายพลังงานในระดับพื้นที่ จะสร้างความมั่นคง เข้มแข็งให้กับเซลล์ครัวเรือน เซลล์ชุมชน เกิดเป็นต้นแบบในการพึ่งตนเอง และสามารถจะรับมือภัยพิบัติได้ในยามที่เกิดภัยพิบัติเช่น อุทกภัย พายุ น้ำท่วมในพื้นที่

       โครงการนี้จึงมีความสำคัญในการร่วมสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับทุกภาคส่วน ในการทำงานร่วมกัน ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางด้านพลังงาน และร่วมสร้างศักยภาพการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง โดยใช้โซลาร์เซลล์เป็นสื่อในการเรียนรู้ให้เกิดการใช้ได้จริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการในการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลจังหวัดชายแดนใต้ ทั้ง 3 จังหวัดเพื่อการติดตั้งโรงพยาบาลละ 100 กิโลวัตต์

เป้าหมายของโครงการ

 1. เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยโซลาร์เซลล์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 2. เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงความรู้และการประยุกต์ใช้งานจริงจากโซลาร์เซลล์
 3. เพื่อสร้างต้นแบบและแหล่งการเรียนรู้ให้กระจายในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
 4. ยกระดับองค์ความรู้ในการรับมือภัยพิบัติจากธรรมชาติเป็นชุมชนต้นแบบพึ่งตนเองด้านพลังงานได้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่
 5. ส่งเสริมบทบาท สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานให้กับประชาชน
 6. สร้างการมีส่วนร่วมในการร่วมผลิตไฟฟ้าใช้ได้ภายในครัวเรือนหรือหน่วยงานและถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังผู้สนใจ

กลุ่มเป้าหมายของโครงการ

       กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมาย ทางโครงการฯ จะดำเนินการอบรมภาคความรู้และภาคปฏิบัติในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้พื้นที่สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นพื้นที่หลักในการอบรม และลงพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดในการอบรมในพื้นที่ของโครงการด้วย ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีการร่วมงานกับหน่วยงานพลังงานจังหวัดมาร่วมเคลื่อนงานไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายของโครงการฯ ดังนี้

 1. กลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจจากตัวแทนในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส หรือ
 2. กลุ่มบุคลากรในหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หรือ
 3. กลุ่มนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ หรือ
 4. กลุ่มประชาชนทั่วไปจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงในภาคใต้ตอนกลางหรือตอนล่าง
 5. กลุ่มเป้าหมายในการอบรมทุกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1450 คน ในการอบรมจำนวน 19 ครั้ง ในเวลา 18 เดือน
แผนที่โครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
แผนที่โครงการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

กิจกรรมในโครงการ

       การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับภาคประชาชน หน่วยงานรัฐ เอกชน ที่สนใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยให้ครอบคลุมคนในพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดและครบทุกอำเภอ เพื่อให้องค์ความรู้และอบรมให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้ โดยมีทั้งเข้ามาอบรมในมหาวิทยาลัยและอบรมในพื้นที่ โดยมีการอบรมเป็นเวลา 18 เดือน มีกิจกรรมการอบรม และกิจกรรมนำเสนอกรณีตัวอย่างในการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ในการประยุกต์ใช้เพื่อการพึ่งตนเอง การประกอบอาชีพ การประยุกต์ใช้ในวิสาหกิจชุมชน และการประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน รวมถึงมีคลังสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และกิจกรรมอุทยานพลังงาน และงานประชุมวิชาการภาคประชาชน

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการอบรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการลงพื้นที่ มีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร และจัดกิจกรรมร่วมกับพลังงานจังหวัด
 2. กิจกรรมอุทยานพลังงานประจำปี เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้และเปลี่ยน และการประยุกต์ใช้จริง ด้วยการแสดงให้เห็นการใช้งานจริงเชิงประจักษ์
 3. การผลิตสื่อออนไลน์ ไลฟ์สด คลังความรู้ออนไลน์ ในประเภทต่างๆ
 4. จัดงานประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน เพื่อเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ปฏิบัติการจริงที่นำไปใช้จากการอบรม
 5. มีระบบฐานข้อมูล ติดตามผู้อบรม และนำเสนอครัวเรือนต้นแบบที่ได้นำโซลาร์เซลล์ไปใช้จริงในครัวเรือนและการหนุนเสริมอาชีพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

 1. เกิดการขยายความรู้ทางด้านการประยุกต์ใช้โซลาร์เซลล์ให้เกิดกับผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 1450 คน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 2. เกิดหน่วยการเรียนรู้ย่อยในพื้นที่จากเครือข่ายครัวเรือนหรือหน่วยงานต้นแบบที่ใช้โซลาร์เซลล์เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 3. เกิดระบบสารสนเทศเครือข่ายคนกินแดดชายแดนใต้ในการขับเคลื่อนกับเครือยข่ายอย่างเป็นระบบ พร้อมแสดงชั้นข้อมูลผู้เข้าร่วมอบรม ผู้นำไปประยุกต์ใช้จริงในครัวเรือนหรือองค์กร
 4. เกิดระบบคลังวิดีโอการเรียนรู้จากโครงการ ที่จัดเก็บให้ผู้สนใจเข้าร่วมเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
 5. เกิดหน่วยการเรียนรู้ต้นแบบในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี