เพิ่มข้อมูลกิจกรรม

เพิ่มข้อมูลกิจกรรม

Add new
Add new
รองรับ .pdf เท่านั้น
รองรับ .png, .jpg
รองรับ .png, .jpg หากยังไม่มีภาพกิจกรรมให้ใส่ภาพแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์
Add new
รองรับ .pdf เท่านั้น สูงสุดไม่เกิน 5 ไฟล์
Add new
รองรับ .xlsx, .pdf สูงสุดไม่เกิน 2 ไฟล์
Add new
รองรับ .pdf เท่านั้น
Add new
รองรับ Youtube Video เท่านั้น สูงสุดไม่เกิน 2 คลิปวิดีโอ