รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ

ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 17-18 มิถุนายน 2565