เพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมย้อนหลัง

เพิ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมย้อนหลัง